Odstąpienie od umowy i reklamacje

Elkam Michał Kamiński, NIP: 118-187-85-91, REGON: 142463075 

Nr wpisu do EDG: 5883  
Ewidencję prowadzi Wójt Gminy Stare Babice,  

Adres siedziby firmy: 
ELKAM LP-ELEKTRONIK, ul. Wolumen 53 Pawilon 56, 01-912 Warszawa 
tel. 224251330 
mail: elkam@phu-elkam.pl  
godziny otwarcia: 
Poniedziałek-czwartek 9.00-18.00 
Piątek 9.00-17.00 
Sobota 9.00-15.00 
Niedziela 8.00-14.00 

Adres do reklamacji i zwrotu wysyłek: 
ELKAM LP-ELEKTRONIK ul. Wileńska 35 lokal s-5 03-414 Warszawa 
tel. 228816030 
mail: praga@phu-elkam.pl 
godziny otwarcia: 
Poniedziałek-piątek 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

Opis procedury reklamacyjnej: 

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem praga@phu-elkam.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy tj. ELKAM LP-ELEKTRONIK, UL. WILEŃSKA 35 LOKAL S-5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności w całości za towar, jeśli nie nosi śladów użytkowania, oraz koszt wysyłki tj. podany w opisie zwracanego produktu najtańszy koszt wysyłki z doręczeniem pod wskazany adres. 
Jeśli przedmiot zwrotu nosi ślady użytkowania, Sprzedający ma prawo wycenić zaistniałe szkody i pomniejszyć wartość zwracanego przedmiotu o tą wartość, informując wcześniej Kupującego o jaką wartość Sprzedający pomniejszył wartość zwracanego przedmiotu. Jeśli zwracany towar znacząco odbiega od stanu w jakim został dostarczony Kupującemu, Sprzedający może odmówić zwrotu towaru. 
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: praga@phu-elkam.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres: ELKAM LP-ELEKTRONIK UL. WILEŃSKA 35 LOKAL S-5 03-414 WARSZAWA 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru, Kupujący musi liczyć się z tym, że kwota ta uzależniona jest od wybranej przez Kupującego formy zwrotu. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… Dane do zwrotu płatności: 
1. Na numer konta (jeśli jest) ........................................................................................ 
2. Na adres pocztowy: .................................................................................................. Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Login Allegro…………………………………………………………….. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3.  
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.